HOME

OCELOT BIODIVERS IN DNA Life!


Ocelot is een privé onderneming waarin alle mogelijke vormen van het leven onderzocht worden.

Het begint met persoonlijk interesse. Deze website is een visitekaartje-de-luxe. Voor het laatste nieuws en ontwikkelingen, schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg Ocelot op Facebook of LinkedIn

 

 

 

slideslideslideslideslide

populatie onderzoek

gene flow

soortidentificatie

herkomst

veldwerk

OVER OCELOT


Onderneming

Ooit gestart als een onderneming met winstoogmerk, leek dit al uiteindelijk geen haalbare kaart. De droom om toch inzetbaar te blijven voor de groene wereld is voldoende om verder te gaan als een uit de hand gelopen hobby. Ocelot stelt zich ten doel om de missing link te zijn tussen veld- en laboratoriumwerk. Maar dat is slechts 1 insteek. Daarnaast wordt de nieuwsgierigheid naar andere levensvormen geprikkeld en tentoongespreid. Het belooft een spannende en onvoorspelbare reis te worden. Reis je mee?

 

Persoonlijk

Ik heb een brede interesse en mijn enthousiasme kent nauwelijks grenzen. Routine of projecten, dat pak ik met dezelfde passie aan. Jarenlang heb ik gezocht naar de manier om mijn liefde voor de natuur en mijn ervaring in het laboratorium te combineren. Via deze weg doe ik wat ik leuk vind en goed kan!

 

Meer weten?

Google+

 

WAT OCELOT DOET


Je kunt beter vragen: "Wat niet?"  of "Hoe..?"

 

Ocelot is een onderneming dat draait in de vrijetijd. Alle mogelijke interesses in de Biologie komen voorbij, niet gehinderd door enige management of rendements denken. Omdat ik denk dat al deze ervaringen waarvolle informatie kunnen bevatten, wil ik deze graag delen. Zolang daar geen concrete vraag naar is, worden de werkzaamheden en/of ontwikkelingen ingevuld naar toeval of persoonlijke interesse. 

 

- eDNA (advies)

 

 

imgimgimgimg

Links


Op zoek naar een vakantiehuisje?

Ons Petit Paradis

 

Meer weten over dierensporen?

DierSporen

CONTACT

SLUIT X
X

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1-ALGEMEEN

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Thorhold Souilljee, handelende onder de naam Ocelot, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55743811.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd.

Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd.

Dagen: alle kalenderdagen.

 1. Het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

 

2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van en Overeenkomst met Opdrachtnemer. Uitsluitend schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn.
 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Opdrachtnemer derhalve niet.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd en gelden slechts voor die offerte/aanbieding of Overeenkomst ten behoeve waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 4. De nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van de algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

 

3 - OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan een aanbieding en offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte of aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd te bedingen dat Opdrachtgever voor levering c.q. uitvoering een voorschot dient te betalen.
 7. De van het aanbod of offerte deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Opdrachtnemer of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Zij mogen niet zonder toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien de Overeenkomst niet tot stand komt, dienen de bescheiden binnen 14 dagen nadat Opdrachtnemer hierom heeft verzocht, geretourneerd te worden aan Opdrachtnemer.

 

4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever getekende/voor akkoord verklaarde opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer (digitaal) retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
 2. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst is voor beide partijen volledige bindend, tenzij een der partijen binnen 12 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk gemotiveerd bij de andere partij aangeeft dat hij de Overeenkomst ontbindt. De reeds gemaakte kosten door Opdrachtnemer komen alsdan voor rekening van Opdrachtgever.

 

5 - MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

6 – LEVERINGSTERMIJN EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Opdrachtnemer houdt ter zake van de Overeenkomst een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
 4. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 5. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan hem ter beschikking is/zijn gesteld.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Een wijziging dan wel aanvulling op een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel Opdrachtnemer al Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 9. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, regelgeving of overheidsmaatregel, haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren dan wel voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

7 – OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

 

 1. Indien de Overeenkomst wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van de werkzaamheden op het moment van de opzegging. Daarnaast dient Opdrachtgever de tot dan toe door Opdrachtnemer gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 2. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

8 - OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledige of niet tijdig nakomt dan wel de Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten;
  2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. een tot het verlenen van –voorlopige- surseance van betaling van de Opdrachtgever strekkend verzoek is ingediend of surseance van betaling is verleend;
  4. een tot faillietverklaring van de Opdrachtgever strekkend verzoek is ingediend of Opdrachtgever failliet is verklaard;
  5. een WSNP aanvraag voor Opdrachtgever is ingediend of Opdrachtgever tot de WSNP is toegelaten;
  6. ten laste van Opdrachtgever beslag onder Opdrachtnemer wordt gelegd;
  7. er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven;
  8. een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit tot stand is gekomen;
  9. Opdrachtgever is overleden of onder curatele is gesteld;
  10. de door Opdrachtgever geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen;
 2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opzegging, opschorting of ontbinding, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de ontbinding Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht de door ontbinding ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

 

9 - OVERMACHT

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet is staat is zijn verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd hiervoor separaat te factureren.

 

10 - HONORARIUM

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer alsmede exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Er worden extra reiskosten berekend á 0,50 euro/km, tenzij Opdrachtgever Opdrachtnemer werkzaamheden in een specifiek gebied wil laten verrichten.
 2. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

 

11 - BETALING

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Bij overschrijding van de onder 11.1 genoemde betalingstermijn, is Opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
 4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00, tenzij de wet anders bepaalt.
 5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

12 - RECLAMES

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke vervalt elke aanspraak jegens Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Tijdige reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen, of andere geleverde diensten van Opdrachtnemer -waarop de reclame geen betrekking heeft- te weigeren.
 4. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 

13 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen.
 5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade is in ieder geval steeds beperkt tot een bedrag van € 1000,00.
 9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; en
  3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 10. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
 11.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 12.  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 13.  Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het twaalfde lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen dan is Opdrachtnemer, zonder in gebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 

14 - INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

15 - CONTRACTSOVERNEMING

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
 2. In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

16 - GEHEIMHOUDING

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.
 4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 16.1 en 16.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

 

17 - NAWERKING

De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

18 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.